Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty stomatologiczne
Październik 28, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia potrzebne jest spełnienie kilku warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy i kopie mogą zostać porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i spisuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma właściwą budowę i nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.