Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta Toruń
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
Sierpień 9, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie musi wykazać w toku postępowania, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki dostateczne do utrzymania. Nieozdowne jest także wykazanie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie gdy między rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego typu procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zwykle najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, ale może też zaistnieć w postaci zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Zasadnicza jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie osobno. W ramach porozumienia prawnik może dołączyć dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To oznacza, że dziecko posiada różne miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o absolutne pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy zastosowane wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo kiedy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wynająć prawnika i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.