Geodeta – Wznowienie granic działki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki
Sierpień 7, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Firma ogrodnicza Toruń
Sierpień 15, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga pozyskania odpowiednich kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest właściwe przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z wielorakich działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic działki

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna gdy nie ma sporu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia znaków granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Następnie ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, wypracowany jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych sporządza jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero gdy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych niezbędnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie sprawdzania nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.