Geodeta – pomiary specjalne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowoczesny sposób na pozbycie się niepożądanego owłosienia
Wrzesień 2, 2020
Pozycjonowanie stron Toruń
Wrzesień 2, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

PRECYZYJNE POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a do tego sporządzamy takie wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient odbiera kompletny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na podstawie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów oraz linii napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować niebezpieczeństwo przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu wieży, komina czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy ocenianiu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody oraz instrumenty, które umożliwiają zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wskazującą poprawność realizacji lub poziom odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu szczegółowej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do sfinalizowania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego realizowania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki wieloletniej praktyce geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.